PIELĘGNACJA TWARZY
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA MEZOGOLD
 

MEZOGOLD PROfessional 

Zabieg mezoterapii mikroig³owej z wykorzystaniem serum MEZOGOLD Invex Remedies to luksusowy zabieg odm³adzaj±co- regeneruj±cy, wykorzystuj±cy unikalnym kompleksem z³ota monojonowego o wielko¶ci cz±steczki 0,2 nm, krzemu i boru organicznego oraz witaminy C. Sk³adniki aktywne zawarte w serum Mezogold odm³adzaj±, uelastyczniaj± oraz intensywnie regeneruj± skórê po wykonywanym zabiegu mikronak³uwania. Z³oto monojonowe stymuluje fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny, roz¶wietla skórê, redukuje zmarszczki. Witamina C jest znakomitym antyoksydantem, zabezpiecza komórki skóry przed degradacj± przez wodne rodniki, rozja¶nia przebarwienia, poprawia elastyczno¶æ naczyñ krwiono¶nych, ma istotny wp³yw na syntezê kolagenu, elastyny oraz regeneracjê tkanki ³±cznej.

WSKAZANIA:
– profilaktyka przeciwstarzeniowa
– sp³ycenie zmarszczek i bruzd

– utrata jêdrno¶ci i sprê¿ysto¶ci skóry
– wyg³adzenie blizn i rozstêpów
– przebarwienia

PRZECIWWSKAZANIA:
– infekcje wirusowe, grzybicze i bakteryjne
– ci±¿±, karmienie piersi±
– stosowanie leków przeciwzakrzepowych
– alergia na sk³adniki aktywne
– choroby krwi
– choroby nowotworowe
– choroby autoimmunologiczne (³uszczyca, AZS)
– aktywne choroby zapalne skóry (tr±dzik ró¿owaty, ropny)
– cukrzyca
– terapia retinoidami i 6 miesiêcy po jej zakoñczeniu
– sk³onno¶æ do bliznowacenia

EFEKTY ZABIEGU:
– odm³odzenie skóry
– ujêdrnienie i poprawa sprê¿ysto¶ci skóry
– zmiana struktury skóry
– odnowa komórkowa (pogrubienie ¿ywych warstw naskórka)
– rozja¶nienie przebarwieñ melanocytowych

ZALECENIA PO ZABIEGU:
– Nie opalaæ siê , nie korzystaæ z sauny i basenu, si³owni przez 14 dni po zabiegu.
– Nie wykonywaæ makija¿u do 24 godzin po zabiegu
– Podczas kuracji nie stosowaæ ¿adnych peelingów
– Stosowaæ kremy z filtrami UVA i UVB

                                                                                                                                            MEZOTERAPIA MIKROIG£OWA  to zabieg intensywnie przeciwzmarszczkowy, wyra¼nie sp³ycaj±cy istniej±ce zmarszczki, poprawiaj±cy gêsto¶æ i grubo¶æ skóry twarzy, szyi i dekoltu. Idealny dla skór dojrza³ych, wiotkich, cienkich.
Najbardziej efektywna technologia do frakcjonowania skóry i wprowadzania aktywnych sk³adników stosowana we wspó³czesnej kosmetyce estetycznej.
Jest to zabieg polegaj±cy na pobudzeniu i regeneracji w³ókien kolagenu i elastyny przy mechanicznej stymulacji. Podczas zabiegu specjalistyczna g³owica z mikroigie³kami delikatnie nak³uwa naskórek skóry twarzy. Te mikronak³ucia pobudzaj± i stymuluj± naskórek. To powoduje, ¿e jego przepuszczalno¶æ zwiêksza siê wielokrotnie, a dziêki temu skóra jest gotowa na przyjêcie specjalnie skoncentrowanych koktajli i to na idealnej g³êboko¶ci. Dziêki temu zabiegowi skóra zyskuje ujêdrnienie, zmarszczki mimiczne zaczynaj± siê redukowaæ, a ca³y owal i kontur twarzy ulega zauwa¿alnej poprawie.
Specjalistyczna nak³adka z ig³ami jest sterylnie zapakowana i przeznaczona tylko dla jednego zabiegu. Dziêki temu rozwi±zaniu zabieg jest bardzo sterylny i bezpieczny. Aplikator ma pod³u¿ny kszta³t. Dziêki temu poza prac± na ca³ej powierzchni skóry twarzy, szyi i dekoltu dodatkowo mo¿emy opracowaæ poszczególne linie zmarszczek.
Korzy¶ci zabiegu: 

– wyg³adzenie, rozja¶nienie i odnowienie naskórka
– silne nawil¿enie g³êbokich warstw skóry
– regeneracja i stymulacja procesów naprawczych, wyrównanie struktury komórkowej skóry ( korzystne tak¿e w przypadku wystêpuj±cych blizn czy z³ogów )
– napiêcie, pojêdrnienie i lift
– zmniejszenie zmarszczek mimicznych i bruzd
– zwiêkszenie przenikania przezskórnego
– polepszenie wygl±du skóry
– bezbolesno¶æ
– sterylno¶æ
– bezpieczeñstwo podczas zabiegu
– krótki czas oddzia³ywania
– mo¿liwo¶æ natychmiastowego powrotu pacjenta do codziennych zajêæ – brak opuchlizny
– minimalno¶æ przeciwwskazañ
– metoda mechaniczna – brak nara¿ania na nadmierne rozgrzanie czy emitacjê np. pr±dów
– dzia³anie na du¿± powierzchniê skóry (nie tylko miejscowo jak w przypadku mezoterapii ig³owej).

Mezoterapia mikroig³owa pokazuje efekty ju¿ po 1 zabiegu, choæ najlepiej wykonaæ j± w serii 3-6 zabiegów w odstêpach ok. 7-14 dni.

Efekty:
• poprawia gêsto¶æ i grubo¶æ skóry
• wyra¼nie wyp³yca zmarszczki
• rozja¶nia i wyrównuje koloryt skóry
• poprawia owal i strukturê skóry

Przeciwwskazania:
- stany zapalne
- infekcje skórne
- blizny
-otwarte rany


 czas zabiegu: ok 60min
 
CENNIK
uzale¿niona od aplikowanych substancji i wielko¶ci partii
190 - 230 z³
MEZOGOLD PROfessional zabieg na twarz, szyję i dekolt
210 zł
 
   
       
 
 
Satinskin 2011 © Projekt i wykonanie: superdrukowanie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.